Sa’ad bin Ubadah Al Anshari radhiyallahu ‘anhu

Beliau adalah Sa’ad bin Ubadah bin Dalim Al Khazraji Al Anshari Abu Tsabit radhiyallahu ‘anhu merupakan pemimpin kaum Khazraj dan Anshar.

Termasuk orang yang pertama masuk Islam dan salah satu tokoh dari 12 tokoh Anshar yang berbaiat kepada nabi bersama 70 Anshar. Ketika masuk Islam, dia, Al Mundzir dan Abu Dujanah menghancurkan berhala Bani Saidah. Beliau seorang terkenal dengan kedermawanannya di masa Jahiliyyah.

Baca lebih lanjut