Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu

Nama beliau adalah Al Mughirah bin Syu’bah bin Abi ‘Amir bin Mas’ud bin Mu’tab bin Malik bin Ka’ab bin Amr bin Saad bin Auf bin Qais Ats Tsaqafi.

Berkuniah Abu Abdillah. Sebelum itu beliau berkuniah Abu Isa, namun kuniah tersebut diubah oleh Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu menjadi Abu Abdillah. Ibunya berasal dari Bani Ashr bin Muawiyyah.

Baca lebih lanjut