Kumpulan Artikel Seputar Sahabat Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai hari kiamat.

Kaum muslimin yang kami muliakan, para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan beriman kepada beliau, dan mati dalam keadaan muslim. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini.

Baca lebih lanjut

Nu’man bin Basyir Al Anshari radhiyallahu ‘anhu

Anak-anak yang terlahir di Madinah di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak lepas dari kebiasaan anak-anak pada umumnya, yang gemar bermain dan memiliki karakter kanak-kanak.

Akan tetapi, mereka itu, baik dari keturunan Muhâjirin maupun Anshâr, juga telah berpartisipasi dalam merekam ilmu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam  dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya.

Baca lebih lanjut

Biografi Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu’anhu

A. Masa Kecil, Remaja dan Masuk Islam

1). Nama, Nasab, Penisbatan & Julukannya

Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah, Al-Qurasyi At-Taimi Al-Makki dan Kemudian Al-Madani.

Julukannya Abu Muhammad, dengan ini ia dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat.

Baca lebih lanjut

Khalifah Ali bin Abu Thalib (2) : Keutamaan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu’anhu

Imam Ali bin Abi Thalib adalah khalifah rasyid yang keempat. Keutamaan dan keistimewaannya adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang Khawarij (Ibnu Muljam dan komplotannya) yang lancang memerangi bahkan menumpahkan darahnya.

Berbeda dengan tiga khalifah sebelumnya, dimana sebagian orang terjebak dalam kesalahan dengan merendahkan kedudukan mereka, Ali bin Abi Thalib sebaliknya, orang-orang terjebak dalam kekeliruan, penyimpangan dan kesesatan bahkan kekufuran karena berlebih-lebihan dalam mengagungkannya. Sebagaimana Abdullah bin Saba dan orang-orang yang mengikutinya. Baca lebih lanjut

Biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’ahu

Nama dan Nasab Beliau

Nama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muththalib, ayah baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau dijuluki Abul Hasan dan Abu Turab.

Semenjak kecil beliau hidup diasuh oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, karena ayahnya terlalu banyak beban dan tugas yang sangat banyak dan juga banyak keluarga yang harus dinafkahi, sedangkan Abu Thalib hanya memiliki sedikit harta semenjak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masih anak-anak. Baca lebih lanjut

Mengenal Usman bin Affan radhiyallahu’anhu

Usman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘anhu Sahabat nabi merupakan manusia-manusia pilihan yang Allah ‘Azza wa jalla jadikan sebagai teladan dalam kebaikan serta dipilih untuk menyertai dan membantu dakwah Nabi-Nya yang mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Salah satu cara agar tumbuh rasa cinta kita kepada mereka adalah dengan mengenal dan mempelajari biografi, keutamaan serta sejarah kehidupan mereka. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai keutamaan Abu Bakar radiyallahu anhu , maka dengan izin Allah, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai sahabat yang mulia, ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu. Baca lebih lanjut

Amirul Mukminin Umar bin Khattab (1) : Datangnya Hidayah Islam

Pengantar Tiga belas tahun setelah hancurnya Tentara Bergajah, bani ‘Adi bin Ka’b, terkhusus keluarga al- Khaththab bin Nufail, kembali merayakan kegembiraan karena telah lahir seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi yang menjadi kebanggaan bagi setiap suku apabila wanita mereka melahirkan anak. Bayi yang akan menguatkan barisan mereka dan menaikkan pamor mereka.

Bayi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bani ‘Adi saat itu, tetapi juga di masa yang akan datang. Bayi itu kelak akan menjadi saksi bagi para penguasa dan politikus di belahan dunia mana pun. Bayi itu adalah ‘Umar bin al-Khaththab bin Nufail bin ‘Abdil ‘Uzza bin Riyah bin ‘Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adi bin Ka’b bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi al-‘Adawi. Baca lebih lanjut

Nasab Umar bin Khattab : Sanggahan Ilmiyyah (2/3)

Tulisan Sebelumnya..

Lihatlah betapa imam Ja’far Ash Shadiq menerangkan jeleknya nasab Umar bin Khattab dan alasan mengapa Umar melarang orang untuk menjelek-jelekkan nasab orang lain. Seakan-akan Umar melarang orang menjelek-jelekkan nasab supaya tidak ada orang yang membicarakan nasab buruknya Umar. Lalu imam bertaqiyah saat memuji Umar.

Ibnu Abil Hadid adalah seorang bermazhab syiah dan mu’tazilah. Al Qummi berkata tentang Ibnu Abil Hadid : Baca lebih lanjut

Abu Bakar dan Kaum Murtad Yang Tidak Mau Bayar Zakat

Pada akhir masa hidup Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kabilah-kabilah bangsa arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama islam, namun seketika mereka yang baru saja beriman ini mendengar kabar wafatnya Rasulullah, sebagian mereka kembali berpaling ke agama sebelumnya alias murtad, dengan berbagai alasan baik itu alasan ekonomi, loyalitas kesukuan atau malah ingin merebut kekuasaan kaum muslimin.

Nah pada posisi yang genting inilah Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengambil langkah yang sangat tegas, bahkan dipandang sangat beresiko oleh sebagian sahabat waktu itu, hingga akhirnya Abu Bakar dapat meyakinkan mereka semua dengan keputusannya seperti yang dikisahkan dalam riwayat berikut : Baca lebih lanjut

Khalifah Abu Bakar (7) : Kebijakan Penting Pada Saat Menjadi Khalifah

Kota Madinah Diselimuti Kesedihan

Saat matahari menyingsing di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriyah, Madinah diselimuti kesedihan dengan wafatnya Rasulullah. Musibah terbesar yang menimpa umat, khususnya para sahabat yang selama ini merasakan pahit getir perjuangan Islam bersama Rasulullah. Sebuah musibah yang benar-benar membuat galau hati orang-orang terbaik umat ini.

Di antara mereka pun ada yang tak tahu harus berbuat apa. Sahabat ‘Ali bin Abi Thalib mengurung diri di rumah bersama sang istri Fathimah. Sahabat ‘Utsman bin Affan terdiam seribu bahasa. Baca lebih lanjut