Fathimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Beliau adalah Fathimah binti Al-Khaththab bin Naufal bin ‘Abdul ‘Uzza bin Rabah bin ‘Abdullah bin Qarath bin Adi bin Ka’ab.

Beliau termasuk wanita yang terhormat, memiliki wajah yang cantik dan tinggi, termasuk keluarga Quraisy yang paling mulia dan paling kuat, lemah lembut, dan halus perangainya.

Baca lebih lanjut

Kisah Keberanian Fatimah binti Khattab radhiyallahu ‘anha

Berani berkata benar, berani mempertahankannya, dan berani menghadapi segala risiko yang menghadang, adalah sifat kesatria. Para pejuang yang gagah adalah pemberani dalam memeluk kebenaran.

Lantang mengikrarkannya, tidak gentar terhadap musuh sekuat apapun. Mereka pun tidak akan goyah dengan tawaran dunia, ataupun rayuan cinta semu. Apalagi sekadar celaan atau gunjingan yang tidak langsung didengar.

Baca lebih lanjut

Sang Perwira Wanita, Nasibah binti Ka’ab radhiyallahu ‘anha

Takjub… mungkin itu perasaan yang kita rasakan jika kita membaca kisah-kisah tentang sosok shahabiyah yang satu ini. Karakter dan jiwa pemberaninya rasanya sulit dicarikan tandingan, terutama pada generasi setelahnya. Sebuah karakter yang biasanya hanya ada pada jiwa para laki-laki, tapi ternyata bisa ada pada seorang wanita… subhanallah.

Sulit rasanya mencari kata yang dapat menggambarkan dengan tepat karakter beliau. Hanya pujian kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang seharusnya kita panjatkan, karena hanya dengan keutamaan dari sisi Allah sajalah yang membuat sosok shahabiyah ini menjadi begitu perkasa. Beliau adalah Ummu Umarah radhiyallahu ‘anha.

Baca lebih lanjut

Nu’man bin Muqarrin radhiyallahu ‘anhu

Seorang tokoh shahabat, dengan perantaraan beliau, kaumnya tunduk kepada kemuliaan Islam. Beliau berasal dari Kabilah Muzainah, sebuah kabilah badui yang tinggal di dekat kota Madinah, terletak di antara Madinah dan Makkah.

Kabar tentang Islam dan Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah sampai ke telinga mereka. Dakwah beliau, kepada apa beliau mengajak dan juga keluhuran akhlak beliau telah meluluhkan hati tokoh ini dan hati kaumnya.

Baca lebih lanjut

Pembunuh Nabi Palsu, Fairuz Ad Dailamy radhiyallahu ‘anhu

Shahabat kita kali ini adalah shahabat yang berasal dari Negeri Yaman. Beliau adalah Fairuz Ad Dailamy. Beliau berkuniah Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman atau Abu Dhahhak, seorang putra dari saudara perempuan Najasy Al Himyari.

Terkadang beliau dipanggil dengan Ibnu Ad Dailamiy. Ayahnya berasal dari keturunan persia sedang ibu berasal dari bangsa Arab. Beliau dari qobilah Himyar Yaman sehingga beliau terkenal dengan Al Himyari, dinisbahkan kepada tempat beliau tinggal.

Baca lebih lanjut

Syuja’ bin Wahab radhiyallahu ‘anhu

Beliau bernama Syuja’ bin Wahb bin Rabiah bin Asad bin Shuhaib bin Malik bin Kabiir bin Ghannam bin Duudan bin Asad bin Khuzaimah Al Asady radhiyallahu ‘anhu. Berkuniah Abu Wahb.

Syuja’ adalah shahabat Nabi yang termasuk Muhajirin dan As Sabiqunal Awwalun (yang pertama masuk Islam), di Negeri Mekkah, beliau adalah sekutu dari Bani Abdusy Syams. Berperawakan tinggi, kurus dengan badan yang agak bungkuk. 

Baca lebih lanjut

Putra Tokoh Munafik Madinah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay radhiyallahu ‘anhu

Tak selamanya, orang tua yang kafir menurunkan kekafiran kepada anak-anaknya. Sebab hidayah taufik adalah milik Allah, Ialah yang memberikan hidayah Islam kepada siapapun yang dikehendaki-Nya.

Oleh karenanya, janganlah kita berputus asa untuk senantiasa mengharap hidayah kepada siapapun, selama ia masih hidup. Sebab masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk berubah, selama nyawa masih dikandung badan.

Baca lebih lanjut

Sa’ad bin Ubadah Al Anshari radhiyallahu ‘anhu

Beliau adalah Sa’ad bin Ubadah bin Dalim Al Khazraji Al Anshari Abu Tsabit radhiyallahu ‘anhu merupakan pemimpin kaum Khazraj dan Anshar.

Termasuk orang yang pertama masuk Islam dan salah satu tokoh dari 12 tokoh Anshar yang berbaiat kepada nabi bersama 70 Anshar. Ketika masuk Islam, dia, Al Mundzir dan Abu Dujanah menghancurkan berhala Bani Saidah. Beliau seorang terkenal dengan kedermawanannya di masa Jahiliyyah.

Baca lebih lanjut

Suhaib bin Sinan Ar Rummi radhiyallahu ‘anhu

Suhaib ar-Rumi radhiallahu ‘anhu adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin.

Ia merupakan as-sabiquna-l awwalun (orang-orang yang pertama memeluk Islam). Saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang, Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah.

Baca lebih lanjut

Al Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu ‘anhu

Namanya adalah al-Arqam bin Asad bin Abdillah al-Qurasyi dari bani Makhzum. Ibu beliau bernama Umaimah binti al-Harits.

Al-Arqam termasuk di antara sahabat yang paling awal masuk Islam dan di antara sahabat yang memiliki kedudukan penting di sisi Nabi ﷺ.

Baca lebih lanjut