Kumpulan Artikel Seputar Sahabat Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai hari kiamat.

Kaum muslimin yang kami muliakan, para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan beriman kepada beliau, dan mati dalam keadaan muslim. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini.

Baca lebih lanjut

Ka’ab bin Malik radhiyallahu ‘anhu

Nama lengkapnya adalah Ka’ab bin Malik bin Amru al-Anshari al-Khazraji. Ia di gelari orang Abu Abdulllah atau Abu Abdurrahman. Pernah mengikuti bai’atu aqabah dan perang uhud.

Ia adalah seorang penyair di zaman Jahiliah. Ayahnya, Malik bin Abi Ka’ab Ibnul-Qayin, seorang pahlawan terkenal dalam peperangan antara Aus dan Khazraj, yang terjadi sebelum zaman Islam.

Baca lebih lanjut

Utsman bin Thalhah, Sang Pemilik Kunci Ka’bah

Namanya adalah Utsman bin Thalhah. Dia masuk Islam bersama Khalid bin Walid dan Amr bin Ash pada tahun 8 H, pada periode genjatan senjata setelah Perjanjian Hudaibiyah dan sebelum penaklukan Mekah. Setelah Utsman bin Thalhah masuk Islam, dia menetap di Madinah bersama kaum muslimin yang lain.

Jauh sebelum memeluk Islam, Utsman bin Thalhah telah memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik.

Baca lebih lanjut

Mengenal Wahsy bin Harb, Pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib & Nabi Palsu Musailamah Al Kadzab

Wahsyi bin Harb (Arab : وحشي بن حرب, Julukan: Abi Dasamah) adalah seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia milik Jubair bin Muth’im dan dimerdekakan oleh Hindun binti Utbah.

Yang menjadi terkenal karena mampu membunuh paman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki julukan “Singa Allah” yakni, Hamzah bin Abdul Muthalib dan ia juga berhasil membunuh Musailamah al-Kazzab saat pertempuran Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar.

Baca lebih lanjut

Kisah Pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb radhiyallahu ‘anhu

Semasa jahiliyahnya, Wahsyi–budak berkulit hitam yang merupakan penombak ulung–berhasil menombak Hamzah, paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki julukan Asadullah (singa Allah). Namun ketika ia telah berislam, ia membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sang Nabi palsu.

Barangkali, perkataan yang paling cocok menggambarkan beliau adalah perkataan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi,

Baca lebih lanjut

Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu

Nama beliau adalah Al Mughirah bin Syu’bah bin Abi ‘Amir bin Mas’ud bin Mu’tab bin Malik bin Ka’ab bin Amr bin Saad bin Auf bin Qais Ats Tsaqafi.

Berkuniah Abu Abdillah. Sebelum itu beliau berkuniah Abu Isa, namun kuniah tersebut diubah oleh Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu menjadi Abu Abdillah. Ibunya berasal dari Bani Ashr bin Muawiyyah.

Baca lebih lanjut

Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ‘anhu

Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang masih asing dengan nama beliau. Padahal beliau adalah seorang yang masyhur di zamannya, dipercaya oleh kaum muslimin dan memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh selain beliau.

Beliau adalah shahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ‘anhu.

Baca lebih lanjut

Atikah binti Zaid radhiyallahu ‘anha

Pada dirinya Allah kumpulkan banyak kemuliaan. Ayahnya, Zaid bin ‘Amr, adalah seorang yang berlepas diri dari agama nenek moyangnya sebelum diutusnya Rasulullah. Hatinya condong kepada agama hanifiyah, agama Ibrahim yang mengusung dakwah tauhid.

Ibunya adalah seorang sahabiyah yang mulia, Ummu Kuruz bintu al-Hadhrami bin ‘Ammar bin Malik bin Rabi’ah bin Lukaiz bin Malik bin ‘Auf.

Baca lebih lanjut

Istri Para Syuhada, Atikah binti Zaid radhiyallahu ‘anha

Nama beliau adalah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdil Uzza bin Rayyah bin Abdillah Al Qurasyiyah Al Adawiyyah radhiyallahu ‘anha.

Beliau adalah saudari seayah dari Said bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, salah seorang dari sepuluh orang yang dijanjikan surga. Beliau adalah anak perempuan dari paman Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu.

Baca lebih lanjut

Zaid bin Khattab radhiyallahu ‘anhu

Zaid bin Khaththab, beliau saudara sebapak dengan Umar bin al Khattab radhiyallahu ‘anhu. Beliau memeluk Islam terlebih dahulu daripada Umar. Zaid lebih tua dari Umar. Ia seorang mujahid yang banyak mendekatkan diri kepada Allah.

Nama lengkap beliau adalah Zaid bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qirth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu`ay bin Ghalib bin Fihr al Qurasy Al Adawy.

Baca lebih lanjut