Jumlah Syuhada Dalam Perang Uhud


Pada tahun tiga Hijriah, tepatnya di pertengahan bulan Syawwal, berkecamuklah Perang Uhud, antara kaum Muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam dengan kaum kuffar Mekkah.

Dalam peperangan menegakkan kalimatulhaq ini, banyak dari kalangan sababat Nabi Radhiyallahu anhum yang mendapatkan anugerah syahâdah. Menurut perhitungan ulama sirah, Ibnu Ishâq rahimahullah, tercatat 65 sahabat Rasulullah telah menemui syahid.

Peperangan ini disulut oleh kaum musyrikin Mekkah yang ingin menuntaskan dendam kekalahan mereka atas kaum Muslimin di Perang Badr yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Adapun pada Perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala menakdirkan kekalahan bagi kaum Muslimin, setelah sebelumnya kemenangan sudah berada di depan mata.

Berikut ini, sebagian nama-nama sahabat Rasulullah Radhiyallahu anhum dari kalangan Muhajirin yang menenui syahid tersebut kami ulas secara ringkas.

Diadaptasi dari risalah Syuhadâ Uhud Alladzîna Dzakarahumullahu Ibnu Ishâq fi Maghâzihi, karya Dr. Muhammad bin ‘Abdillah bin Ghabbân ash-Shubhi, Majallatul-Jâmi’atil-Islâmiyyah, Madinah, KSA, Edisi 124, Th. XXXVI, 1424 H. Diterjemahkan oleh M. Rijal dan M. ‘Ashim.

Selamat menyimak.

Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu’anhu

Siapakah beliau ini? Lengkapnya, ia bernama Hamzah Abu ‘Amârah bin ‘Abdul-Muththalib bin Hâsyim bin ‘Abdi Manâf al-Quraisyi al-Hâsyimi.

Ibunya bernama Halah binti Wuhaib bin ‘Abdi Manaf bin Zuhrah. Beliau merupakan paman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , sekaligus saudara sepersusuan, serta kerabat dekatnya dari jalur ibu. Dilahirkan dua tahun sebelum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Memeluk Islam pada tahun kedelapan dari kenabian atau pada tahun keenam kenabian setelah nabi memasuki Darul Arqâm , berdasarkan riwayat lain.

Terkenal dengan gelar Asadullah (singa Allah) dan sayyidusy-syuhada’ (penghulu para syuhada). Di Perang Badr, beliau berhasil menghempaskan beberapa tokoh musyrikin. Seperti, Syaibah bin Rabî’ah, Thu’aimah bin ‘Adi, dan ‘Utbah bin Rabî’ah. Begitu pula pada perang Uhud, beliau berhasil menewaskan 30 orang lebih, sebelum akhirnya gugur di tangan Wahsyi, budak milik Jubair bin Muth’im.

Di dalam kitab Shahîh-nya, Imam al-Bukhari menyebutkan kisah tentang kesyahidan Hamzah Radhiyallahu anhu secara rinci, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sang pembunuhnya sendiri, yang akhirnya masuk Islam.

Wahsyi bertutur :

“Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Thu’aimah bin ‘Adi bin al-Khiyar (paman Jubair bin Muth’im) di perang Badr. Majikanku, Jubair bin Muth’im menawariku : “Jika engkau sanggup membunuh Hamzah, maka engkau merdeka”.

Wahsy melanjutkan kisahnya:

Tatkala orang-orang bergerak pada tahun ‘inin (peristiwa perang Uhud), aku pergi bersama mereka untuk berperang. Ketika mereka telah berbaris rapi, siap memulai peperangan, majulah Siba (dari barisan kaum musyrikin, pent), seraya sesumbar menyerukan tantangan: “Adakah yang ingin beradu tanding denganku?” Maka keluarlah Hamzah dan menyahut: “Wahai Siba`, anak wanita pemotong kelentit! Apakah engkau bersikeras menantang Allah dan Rasul-Nya?”.

Dengan gesit, Hamzah berhasil menghabisinya. (Sementara) aku bersembunyi mengintai Hamzah di balik batu besar. Begitu jangkauan mata tombakku berada pada posisi yang tepat, maka aku lemparkan ke arah perutnya bagian bawah hingga tembus melalui kedua pangkal pahanya. Itulah saat kematiannya.

Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat, dan kemudian muncul Musailamah al-Kadzdzâb, Wahsyi berkata: “Aku akan pergi untuk mencari Musailamah. Semoga aku bisa membunuhnya sebagai tebusanku atas Hamzah,” dan ia pun pergi ikut mencari Musailamah bersama kaum muslimin lainnya.

Tatkala menemukan Musailamah, maka aku lemparkan tombakku tepat mengenai dada Musailamah hingga tembus di antara kedua pundaknya. Bersamaan dengan itu, seorang Anshar ikut memukulkan pedangnya di kepala Musailamah”.

Ketika itu, jasad Hamzah Radhiyallahu anhu sudah dalam keadaan tercincang. Hindun binti ‘Utbah telah membelah perutnya, lalu mengeluarkan hatinya dan mengunyahnya, dan memuntahkannya kembali.

Ibnu ‘Abdil-Barr rahimahullah meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di hadapan Hamzah yang telah syahid.

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menitikkan air mata. Dan ketika melihatnya menjadi korban kebiadaban, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menarik napasnya. Tidak ada pemandangan yang lebih menyakitkan hati beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam daripadanya. Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan ucapannya: “Semoga Allah merahmatimu, wahai Paman. Padahal dahulu engkau orang yang menyambung tali silaturahim, dan banyak melakukan kebajikan”.

Hamzah Radhiyallahu anhu , sang Singa Allah ini dikuburkan bersama ‘Abdullah bin Jahsy dalam satu liang lahat.

Abdullah bin Jahsy radhiyallahu’anhu

‘Abdullah bin Jahsyi termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah. Perang Badr juga beliau ikuti. Ya, dialah Abu Muhammad, ‘Abdullah bin Jahsy al-Asadi.

Dialah yang pertama kali mendapat gelar amir dalam Islam. Yaitu ketika diutus oleh Rasulullah dalam suatu ekspedisi peperangan. Ibunya bernama Umaimah binti ‘Abdul-Muththalib bin Hâsyim bin ‘Abdi Manâf bin Qushay. Kisahnya dalam Perang Uhud, tergambar pada doa yang dilantunkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Diceritakan, tatkala Perang Uhud berkecamuk, ‘Abdullah bin Jahsyi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’alaagar mendapatkan mati syahid, dan Allah mengabulkan permohonannya.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa ‘Abdullah bin Jahsyi Radhiyallahu anhuberkata kepada Sa’ad bin Abi Waqqash : “Tidakkah kita berdoa”? Maka, Sa’ad berkata: “Maka kami menyendiri di suatu tempat,” lantas Sa’ad mulai berdoa: “Wahai, Rabbku! Apabila besok kami bertemu musuh, maka pertemukanlah aku dengan seorang yang paling kuat, sehingga aku memeranginya karena-Mu, kemudian berikanlah aku kemenangan atasnya hingga aku bisa membunuhnya dan mengambil hartanya”.

Abdullah bin Jahsyi mengamininya, kemudian ia berdoa, ‘Ya, Allah! Berilah kepadaku seorang yang paling kuat, yang aku perangi karena-Mu, sampai ia bisa membunuhku, kemudian memotong hidung dan telingaku, sehingga jika aku menjumpai-Mu, maka aku katakan, ini semua untuk membela-Mu dan membela Rasul-Mu. Lalu Engkau mengatakan, kamu benar’, Sa’ad melanjutkan kisahnya: “Sungguh doanya lebih baik dari doaku, dan aku telah melihatnya pada akhir siang, keadaan hidung dan telingannya tergantung di seutas benang”.

Beliau dibunuh oleh Abul-Hakam bin al-Akhnas bin Syarîq. Setelah itu dikuburkan bersama Hamzah dalam satu liang lahat. Beliau mendapatkan syahid dalam usia 40 tahun beberapa bulan.

Mush’ab bin Umair radhiyallahu’anhu

Abu Muhammad Mush’ab bin ‘Umair bin Hâsyim bin ‘Abdi Manâf bin ‘Abdid-Dâr bin Qushay Isterinya bernama Hamnah binti Jahsyi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekkah. Kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di Mekkah, mengenakan sandal hadhrami (dari Yaman). Apabila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam mengingatnya, beliau mengatakan: “Saya tidak pernah melihat seseorang di Mekkah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mush’ab bin ‘Umair”.

Mush’ab bin ‘Umair masuk Islam ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di rumah al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya, tetapi kemudian diketahui oleh ‘Utsmân bin Thalhah.

Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mush’ab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari Mush’ab berhasil lolos dan pergi berhijrah ke Habasyah bersama para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian ia kembali ke Mekkah lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badr, pada Perang Uhud ini, beliaulah orang yang membawa bendera kaum Muslimin di bawah komando Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam . Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qami’ah al-Laitsi yang menyangka Mush’ab Radhiyallahu anhu sebagai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam , dalam usia 40 tahun. Sehingga Ibnu Qami’ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru: “Aku telah membunuh Muhammad”.

Begitu Mush’ab terbunuh, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam memberikan bendera kepada ‘Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah mendapati Mush’ab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan, ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampak kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya.

Sehingga Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya, dan untuk kakinya dengan idzkhir (semacam rumput). Setelah itu Sahabat Mush’ab Radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah Radhiyallahu anha, isteri Mush’ab menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas mengabarkan kematian saudaranya, ‘Abdullah bin Jahsyi Radhiyallahu anhu. Beliau ber-istirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam pun mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin ‘Abdul-Muththalib. Wanita itu pun kembali ber-istirja’ dan memohon ampun kepada Allah.

Akan tetapi, tatkala Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam mengabarkan kematian Mush’ab bin ‘Umair, isterinya berteriak histeris. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam bersabda,”Sesungguhnya, seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati isterinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya”.

Syamas bin Utsman radhiyallahu’anhu

Syammâs bin ‘Utsmân bin asy-Syarîd bin Harami al-Qurasyi al-Makhzûmi. Dia berasal dari Bani ‘Amir bin Makhzum. Nama aslinya ialah ‘Utsmân. Wajahnya sangat tampan. Oleh karena itu, beliau dijuluki Syammâs. Ibunya bernama Shafiyah binti Rabi’ah bin ‘Abdi Syams.

Beliau masuk ke dalam barisan kaum Muslimin pada awal-awal munculnya Islam. Termasuk salah satu dari sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan ikut serta dalam Perang Badr, dan menemui syahid di Perang Uhud dalam usia 34 tahun dan tidak memiliki keturunan. Beliau dibunuh oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi.

Ketika terjadi Perang Uhud, beliau menjadikan tubuhnya sebagai perisai dan pelindung bagi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam . Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam mengatakan: “Ketika itu, tidaklah ia mirip kecuali seperti tameng”.

Dalam riwayat lain ditambahkan, “tidaklah ada serangan yang datang dari sisi manapun, melainkan ia membentengi diriku dengan dirinya sendiri”.

Dalam peperangan itu, setiap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam melemparkan pandangan ke kanan dan ke kiri, selalu melihat Syammâs di depan beliau, membela dengan pedangnya. Tatkala Rasulullah pingsan, Syammâs menjadikan dirinya sebagai pelindung Rasulullah, hingga akhirnya sahabat ini sekarat. Tatkala perang usai, ia dibawa ke kota Madinah. Masih nampak sisa-sisa kehidupan pada dirinya. Maka beliau pun kemudian dirawat tempat ‘Aisyah.

Sehingga Ummu Salamah berkata: “Mengapa dia ditempatkan selain di tempatku, padahal ia putra pamanku?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salllam bersabda kepada para sahabat: “Bawalah ia ke tempat Ummu Salamah!” Lalu dibawalah sahabat Syammâs Radhiyallahu anhu ke tempat Ummu Salamah Radhiyallahu anhu.

Akhirnya, beliau pun meninggal dunia di tempat Ummu Salamah. Kemudian Nabi memerintahkan agar Syammâs bin ‘Utsman Radhiyallahu anhu dibawa kembali ke bukit Uhud untuk dikuburkan di sana.

SYUHADA PERANG UHUD DARI KALANGAN KAUM ANSHAR

Dari Suku Aus :

 1. Amr bin Mu’âdz bin an-Nu’mân Radhiyallahu anhu
 2. Al-Hârits bin Anas bin Râfi’ Radhiyallahu anhu
 3. Amârah bin Ziyâd bin as-Sakan Radhiyallahu anhu
 4. Salamah bin Tsâbit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
 5. Amr bin Tsâbit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
 6. Tsabit bin Waqsy Radhiyallahu anhu
 7. Rifa’ah bin Waqsy Radhiyallahu anhu
 8. Husail bin Jâbir, ayah Hudzaifah, yang dikenal dengan al-Yamân Radhiyallahu anhu
 9. Shaifi bin Qaizhi Radhiyallahu anhu
 10. Hubâb bin Qaizhi Radhiyallahu anhu
 11. Abbâs bin Sahl Radhiyallahu anhu
 12. al Hârits bin Aus bin Mu’âdz Radhiyallahu anhu
 13. Iyâs bin Aus bin ‘Atîk Radhiyallahu anhu
 14. Ubaid bin at Taiyyihân Radhiyallahu anhu
 15. Hubaib bin Yazîd bin Taim Radhiyallahu anhu
 16. Yazîd bin Hathib bin Umayyah bin Râfi’ Radhiyallahu anhu
 17. Abu Sufyân bin al Harits bin Qais bin Zaid Radhiyallahu anhu
 18. Hanzhalah bin Abi ‘Âmir (al-Ghasîl) Radhiyallahu anhu
 19. Unais bin Qatadah Radhiyallahu anhu
 20. Abu Hayyah Radhiyallahu anhu , saudara seibu Sa’ad bin Khaitsamah Radhiyallahu anhu
 21. Abdullah bin Jubair bin an-Nu’mân Radhiyallahu anhu (komandan pasukan pemanah)
 22. Khaitsamah Abu Sa’ad bin Khaitsamah Radhiyallahu anhu
 23. Abdullah bin Salamah Radhiyallahu anhu
 24. Subai’ bin Hâthib bin al Hârits bin Qais bin Haisyah Radhiyallahu anhu .

Dari Suku Khazraj :

 1. Amr bin Qais Radhiyallahu anhu
 2. Qais bin ‘Amr Radhiyallahu anhu
 3. Tsâbit bin ‘Amr bin Zaid Radhiyallahu anhu
 4. Amir bin Mukhallad Radhiyallahu anhu
 5. Abu Hubairah bin al-Hârits bin ‘Alqamah Radhiyallahu anhu
 6. Amr bin Mutharrif bin ‘Alqamah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu
 7. Aus bin Tsâbit bin al-Mundzir Radhiyallahu anhu
 8. Anas bin an-Nazhar Radhiyallahu anhu
 9. Qais bin Mukhallad Radhiyallahu anhu
 10. Kaisân maula Bani ‘Adi bin an-Najjâr Radhiyallahu anhu
 11. Sulaim bin al-Hârits Radhiyallahu anhu
 12. Nu’mân bin Abdi ‘Amr Radhiyallahu anhu
 13. Khârijah bin Zaid bin Abâi Zuhair Radhiyallahu anhu
 14. Sa’ad bin ar-Rabî’ bin ‘Amr bin Abu Zuhair Radhiyallahu anhu
 15. Aus bin al-Arqam bin Zaid Radhiyallahu anhu
 16. Mâlik bin Sinân bin ‘Ubaid Radhiyallahu anhu (ayah Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu )
 17. Sa’id bin Suwaid bin Qais bin ‘Âmir bin ‘Abbâd bin al-Abjar Radhiyallahu anhu
 18. Utbah bin Rabî bin Râfi’ Radhiyallahu anhu
 19. Tsa’labah bin Sa’d bin Mâlik Radhiyallahu anhu
 20. Tsaqf bin Farwah bin al-Badan Radhiyallahu anhu
 21. Abdullah bin ‘Amr bin Wahb Radhiyallahu anhu
 22. Dhamrah bin ‘Amr bin Ka’b bin ‘Amr bin al-Juhani Radhiyallahu anhu
 23. Naufal bin ‘Abdullah Radhiyallahu anhu
 24. Abbâs bin ‘Ubâdah bin Nadhlah bin Mâlik bin al-‘Ajlân Radhiyallahu anhu
 25. Nu’mân bin Mâlik bin Tsa’labah bin Fihr bin Ghanm bin Salîm Radhiyallahu anhu
 26. al Mujaddar bin Dziyâd bin ‘Amr bin Zamzamah bin ‘Amr bin ‘Amârah Radhiyallahu anhu
 27. Ubâdah bin al-Hashâs Radhiyallahu anhu
 28. Rifâ’ah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu
 29. Abdullah bin ‘Amr bin Harâm bin Tsa’labah bin Harâm Radhiyallahu anhu
 30. Amr bin al-Jamûh bin Zaid bin Harâm Radhiyallahu anhu
 31. Khallâd bin ‘Amr bin al-Jamûh bin Zaid bin Harâm Radhiyallahu anhu
 32. Abu Aiman maula ‘Amr bin al-Jamûh Radhiyallahu anhu
 33. Salîm bin ‘Amr bin Hadîdah Radhiyallahu anhu
 34. Antarah maula Salîm bin ‘Amr bin Hadîdah Radhiyallahu anhu
 35. Sahl bin Qais bin Abu Ka’b bin al Qain Radhiyallahu anhu
 36. Dzakwân bin Abd Qais Radhiyallahu anhu
 37. Ubaid bin al-Mu’alla bin Ludzân Radhiyallahu anhu.

***

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 06-07/Tahun XI/1428H/2007M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]

Selengkapnya dalam sumber : https://almanhaj.or.id/2645-syuhada-uhud.html/

3 responses to “Jumlah Syuhada Dalam Perang Uhud

 1. Ping balik: Beberapa Kejadian Setelah Perang Uhud | Abu Zahra Hanifa

 2. Ping balik: Kumpulan Artikel Seputar Sirah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam (2) | Abu Zahra Hanifa

 3. Ping balik: Kumpulan Artikel Seputar Sirah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam (2) | Abu Zahra Hanifa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s